AYDINLATMA METNİ

1. Giriş
İşbu aydınlatma metni; Kadıgil Gayrimenkul (Şirket”) olarak Şirket uygulamalarını kullanan bayilerimize, paydaşlarımıza, bayi veya paydaş personeline veya yetkililerine ve çalışanlarımıza (“Kullanıcı”) ait kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kişisel verileriniz; aşağıda belirtilen Şirket’e ait hakların korunması ve kullanılması amaçlarıyla, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir:
* Kullanıcı ile yapılan sözleşmenin kurulması ve ifa edilmesi, diğer yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
* Kullanıcının uygulama yükümlülüklerine uygun davranıp davranmadığının denetlenmesi,
* Kullanıcıya sağlanan hizmet veya ürünün kalitesinin ve diğer niteliklerinin kontrol edilmesi, segmentasyon ve portföy yönetimi;
* Bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan bilgi işlem hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak bilgi aktarılması
* Kullanıcıların uygulama kullanımı sırasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi için sözlü, yazılı ve görüntülü teknik destek verilmesi; bu arızaların Kadıgil Gayrimenkul ve danışmanlar ile kalıcı çözüm bulunması ve arıza, hata takiplerinin yapılması için paylaşılması ve saklanması;
Şirket’in hizmet/ürün alım ve tedarik ve operasyon politika ve süreçlerinin yönetilmesi;
* Ödemelerin takip edilmesi, finansal durumların kontrolü, ücretlendirme, faturalandırma vb işlemlerin yönetilmesi;Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi;İleride taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi;
* Şirket’in, birleşme, bölünme, tür değiştirme, kontrol değişikliği veya yeniden yapılandırma gibi işlemlere tabi olması halinde, bu işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ve açık rızanıza tabi olarak;
2.1. Şirket tanıtım ve reklamlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, Şirket ticari faaliyetlerine yönelik (satış, üretim, dağıtım, pazarlama vb. tüm süreçlerinin) planlanması, icrası, ölçümleme, istatistiki analiz yapılması,
2.2. Organizasyon ve etkinliklere davet edilmesi ve organizasyon ve etkinliklerin planlanması ve bu süreçte iletişime geçilmesi,
2.3. Referans olunması, Kadıgil Gayrimenkul'e veya iş ortaklarımıza sizden hizmet alınabileceğinin belirtilmesi
2.4. Verilerin barındırılması ve herhangi bir Kadıgil Gayrimenkul ile olan denetim ve raporlama faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amaçları ile verilerin yurt dışında mukim Kadıgil Gayrimenkul çalışanları ve bağımsız denetçilerine veya ilgili ülkedeki resmi otoritelere aktarımı amaçlarıyla işlenmektedir.


3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, Veri Sahibi'nin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.
Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir. Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,
3.1. İş ilişkisinin düzenli işleyişini sağlayabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışında bulunan Kadıgil Gayrimenkul ve diğer iş ortaklarımıza,
3.2. Ayrıca, yukarıda belirtilen işleme ve aktarım amaçları kapsamında veri saklama alanlarıın yurtdışında bulunması veya yapılan elektronik yazışmaların Taraflar’dan en az biri tarafından yurt dışında saklanıyor olması halinde, kişisel veriler otomatik olarak yurt dışına;
3.3. İş faaliyetlerinin ve bu faaliyet ile ilgili iletişimin sağlıklı şekilde yürütülmesi amaç ve kapsamı dahilinde, bu faaliyet ve iletişimin parçası olan kişi, kurum ve kuruluşlara;
3.4. Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlarda bahsi geçen durumlar sonucu ortaya çıkan şirket/şirketlere veya Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerine, iş ortaklarımıza,


4. KİŞİSEL VERİLERİN/ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz tarafınızla devam hizmet ilişkisi veya ticari ilişkiye bağlı olarak dış kaynak Çağrı Merkezlerimiz tarafından veya doğrudan internet sitemiz, kendi çağrı merkezimiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya mecralarımız, sözlü veya yazılı veya elektronik olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Şirketimiz ile yapmış olduğunuz yazılı ve/veya sözlü anlaşmalar ve bu süreçte ve her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz Şirketimiz’in sunduğu veya Şirketimiz’e sunmuş olduğunuz Ürün ve Hizmetler’den yararlanılan müddetçe ve söz konusu anlaşmaların sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen veya Şirket’in bilgileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca güncellenerek işlenecektir. Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler; Tedarikçi’nin, Açık Rıza metninde, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca vermiş olduğu açık rıza ve KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’inci fıkrasının “a”, “c”, “ç”, “e” ve “f” bentlerinde belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metni’nin 2 ve 3’üncü maddelerinde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.


5. VERİ SAHİBİNİN MD.11’DE BELİRTİLEN HAKLARI

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, info@kadigilgayrimenkul.com mail adresi üzerinden veya Köşklüçeşme Mah. İstanbul Cad. No:103 Gebze - Kocaeli adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.
☐ Yukarıdaki aydınlatma metnini okudum, anladım.


AÇIK RIZA

I. Aydınlatma Metni ‘nde belirtilen yöntemler ve amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve aktarılmasına rıza verip vermediğinizi lütfen belirtiniz.
Rıza Gösteriyorum ☐ Rıza göstermiyorum ☐
(Lütfen 2. ve 3. Madde kapsamında belirtilen işleme amaçlarından rıza göstermediğiniz hususları giriniz. Örneğin; 2.1, 3.4 gibi.)
Rıza göstermediğim maddeler.............................
II. Aydınlatma Metni ‘nde belirtilen yöntemler ve amaçlarla toplanan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılmasına rıza verip vermediğinizi lütfen belirtiniz.
Rıza Gösteriyorum ☐ Rıza göstermiyorum ☐


Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Alım ve Satım işlemleri öncesinde mutlaka gerekli analizleri yapıyoruz, siz değerli müşterilerimiz her zaman önceliğimizdir.

+90 262 656 2929

Alım ve Satım işlemleri öncesinde mutlaka gerekli analizleri yapıyoruz,
siz değerli müşterilerimiz her zaman önceliğimizdir.